Navigácia

Výchovné poradenstvo

Konzultačné hodiny

Výchovná poradkyňa: Mgr. Viktória Teplanová

Konzultačné hodiny: Streda 1300 -1400  rodičia

                                    Štvrtok 800- 930  rodičia

                                    Žiaci podľa individuálnej dohody.

Kabinet vých. poradkyne: B pavilón 1. poschodie

Výchovná poradkyňa poskytuje:

-  informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov

-  konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania

   a profesijnej orientácie

-  sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a iným odbornými zariadeniami

Obsahom jej práce v škole je predovšetkým komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria