• Novinky

      • Otvorenie školy pre žiakov 1.- 5. ročníka

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vás informovať o otvorení ZŠ Mojzesovo-Černík pre žiakov 1-5. ročníka od 1.6. 2020.

       Základné informácie:

       • účasť na vyučovaní bude dobrovoľná
       • v triede bude max.20 žiakov
       • vyučovanie bude zamerané na aktivity k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19 pod dohľadom pedagogických zamestnancov.
       • písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje do konca šk. roku
       • žiak na vyučovaní v svojej skupine rúško nemusí mať,
       • žiak nosí rúško všade vo vnútorných spoločných priestoroch (chodba, toalety,...)
       • pri presune žiakov bude minimalizovaný kontakt s inými skupinami žiakov, z tohto dôvodu nebudú prestávky v rovnakom čase pre ostatné skupiny a dĺžka vyučovacích hodín a prestávok bude stanovaná individuálne pre jednotlivé skupiny
       • dezinfekcia priestorov bude prebiehať niekoľko krát denne
       • sprevádzajúce osoby majú prísne zakázaný vstup do budovy
       • každé ráno bude prebiehať zdravotný filter pri vstupe (meranie teploty bezdotykovým teplomerom) a dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
       • rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky
       • žiak si do skrinky odloží rezervné rúško
       • rodič pri nástupe do školy predloží písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, prehlásenie predloží aj v prípade, že dieťa chýba viac ako 3 dni z vyučovania
       • stravovanie v školskej jedálni bude len po skupinách za dodržania bezpečnostných opatrení

        

       Žiadame rodičov žiakov  1. - 5. ročníka, aby cez konto EDUPAGE vybrali a potvrdili nasledovné možnosti:

       Mám/nemám záujem nastúpiť do školy od 1.6.2020

       Mám/nemám záujem o ŠKD

       Mám/nemám záujem o stravovanie v školskej jedálni

       Výber potvrdiť najneskôr do 24.5.2020 do 20.00 hod.

        

       Spolu to zvládneme.

       S pozdravom Stanislav Petráš, riaditeľ ZŠ

      • Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení žiakov

      • Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení žiakov z predmetov podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020

        

       Riaditeľ školy oznamuje na základe prerokovania s Pedagogickou radou / elektronicky/ zo dňa 16.04.2020, že vyučovacie predmety na vysvedčení za II. polrok školského roka 2019/2020 pre žiakov budú hodnotené nasledovne:

        

       V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

        Vyučovacie predmety: Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Technické práce, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Dopravná výchova, Informatika, Prvouka,  Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia budú hodnotené slovom absolvoval/absolvovala. Ostatné predmety budú hodnotené klasifikáciou (známkou).

       Predmetné usmernenie nájdete na www.ucimenadialku.sk

       O prípadných zmenách a nových usmerneniach budeme včas informovať.

        

       PaedDr. Stanislav Petráš

       riaditeľ školy

     • Učíme na diaľku
      • Učíme na diaľku

      • Dnes trochu na odľahčenie nálady. V týchto neľahkých časoch sa v oblasti školstva diskutuje na mnohé závažné a možno aj menej závažné témy. Ako ďalej s učením, čo bude s učivom, s plánmi.... Môj skromný názor je, že všetko sa dá vyriešiť, len treba zachovať chuť a rozvahu. Dovolila som si pridať pár fotografií, ktoré svedčia o tom, že žiaci sú milí, spokojní, odhodlaní pracovať a to s úsmevom na tvári. Hoci výchovy nepatria v tejto dobe medzi klasifikované predmety a mohlo by sa zdať, že žiaci stratia motiváciu k práci, v mojej triede Sovičiek z 3.B  to určite neplatí. A aby som nepísala iba o svojej triede, pridám pár obrázkov aj od našich susedov z 3.A Lienočiek a druhákov.A dovolím si tvrdiť, že aj ostatní naši žiaci v 1. - 4.  tr. vedia krásne pracovať. Často mi odkazujú, že škola im chýba a radi by sa už vrátili do kolektívu spolužiakov, do svojej triedy. Tak si teda držme palce, aby sa nám to podarilo čo najskôr a v zdraví. ZB

      • Zápis do 1. ročníka bude online

      • Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 15. – 16. apríla 2020 online formou cez elektronický formulár zverejnený na stránke školy.

       www.zsmojzesovo.edupage.org/register/

       Ak si vyberiete túto možnosť, overenie Vami poskytnutých údajov sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
       nie je teda potrebné prísť osobne v deň zápisu. Prosíme nevypĺňajte online prihlášku skôr, ale  až 15. - 16. apríla 2020.

        

       Zápis žiakov, ktorí nebudú mať vyplnenú online prihlášku sa bude konať 20. apríla 2020 od 13:30 do 17:00 v II. pavilóne ZŠ.  Zápis bude len bez prítomnosti detí.

       K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz oboch rodičov, rodný list dieťaťa a poplatok 15€ na pracovné zošity.  Rodičia dieťaťa so ŠVVP priložia aj poslednú správu z vyšetrenia CPPPaP. V prípade, že rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, musia priniesť všetky potrebné doklady.

       Vstup do budovy bude umožnený len za prísnych bezpečnostných opatrení
       s  ochranným rúškom.

      • Dôležité informácie pre našu školu - termíny

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       prinášame Vám dôležité informácie z ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).Celé znenie nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

       Dôležité informácie pre našu školu:

       - mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Pokračujeme v online aj offline vzdelávaní žiakov. Prosím sledujte správy zasielané prostredníctvom edupage. Pokiaľ ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktuje školu mailom: zsmojzesovo@azet.sk Vyzývame rodičov, aby si preverili, či ich deti spätne komunikujú s učiteľmi.

       - ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok,

       - prihlášky na SŠ bude možné podať, bez potvrdenia lekára Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

       - zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Pôvodný termín zápisu (7.- 8.apríla 2020) je zrušený. V najbližších dňoch Vás prostredníctvom našich stránok budeme informovať akou formou a kedy bude zápis prebiehať v ZŠ Mojzesovo-Černík.

       Spolu to zvládneme a verím v skoré stretnutie v škole. 😀😀😀

       Stanislav Petráš,riaditeľ školy

        

        

      • Deň učiteľov

      • Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť , ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Ján Ámos Komenský.

       Všetko najlepšie k Dňu učiteľov prajem všetkým učiteľom, špeciálne mojim kolegom zo ZŠ Mojzesovo-Černík, MŠ Vlnka Mojzesovo a MŠ Černík. Slávnostné posedenie za prítomnosti predstaviteľov oboch obcí a našich dôchodcov učiteľov bolo pre pandémiu zrušené.Ďakujem Vám za vašu prácu a prajem krásny Deň učiteľov, kolegovia.

       S úctou Stanislav Petráš, riaditeľ

      • Usmernenie MŠVVaŠ

      • Usmernenie MŠVVaŠ: usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
       Vyučovanie sa prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane.

       V prípade, že potrebujete zo školy zabudnuté učebnice, pracovné zošity, tak si dovoľujeme informovať, že 19.3. 2020 (štvrtok) bude škola otvorená o 9:00. Vstup len 1 osoba  s ochranou dýchacích ciest. Ďakujeme za pochopenie.

       Rodičia a žiaci, ktorí nemajú heslo do edupage prosím kontaktujte vedenie školy na adrese zsmojzesovo@azet.sk 

       Prostredníctovm EDUPAGE budeme so žiakmi komunikovať a  zadávať úlohy na domáce vzdelávanie.

      • Dôležitý oznam

      • V súlade s vyhlásením Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku, bude prerušené vyučovanie a zatvorená škola od pondelka 16.03.2020 po dobu minimálne 14 dní do 27.3. 2020.

       Prosíme rodičov, aby deti zostali doma, zamedzili ich vzájomnému stretávaniu, kontaktu s inými ľuďmi, a tým ďalšiemu šíreniu nákazy.

       Žiakom bude učivo či domáce úlohy zadávané prostredníctvom webovej stránky školy - EduPage. Rodičia, ktorí nemajú prístupové heslo na EduPage, prosím, kontaktujte školu emailom. 

        

      • Oznam chrípkové prázdniny

      • Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v dňoch 12. – 18. marca 2020 bude vyučovací proces prerušený z dôvodu zvýšenia akútnych respiračných ochorení na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školský klub detí. Výchovno-vzdelávací proces začne opäť vo štvrtok 19.3.2020.

       Dnes, t.j. 11.3.2020 vyučovanie končí 5.vyučovacou hodinou (12:25) a ŠKD je dnes v prevádzke riadne do 16:30.

      • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu a opatrenia našej školy

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       Znenie usmernenia nájdete TU!

       Na základe usmernenia MŠVVŠ škola pristupuje k dôslednému dodržiavaniu všetkých pokynov a opatrení vedúcich k ochrane zdravia žiakov a zamestnancov školy a ruší všetky hromadné akcie podľa nariadenia hlavneho hygienika SR zo dňa 9.3. 2020

       V rámci ochrany verejného zdravia dôrazne žiadame rodičov, aby choré deti neposielali do školy, zodpovedne posúdili zdravotný stav svojho dieťaťa a pri najmenšom podozrení kontaktovali svojho lekára a postupovali podľa jeho usmernenia.

       Zabezpečenie zdravia a vzdelania Vašich detí je pre nás prvoradé.

       Ďakujeme za pochopenie. 

       PaedDr. Stanislav Petráš

      • 2% pre Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík

      • Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

        

       Postup pre zamestnancov

       1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
       2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
       4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
       5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       Postup pre fyzické osoby

       1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
       2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
       3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad.

       Postup pre právnické osoby

       1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
       2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
       3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
       4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

       Všetky bližšie informácie a tlačivá získate na: www.rozhodni.sk. Ďakujeme. 

      • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      • Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

      • Osmijankova literárna záhrada

      • Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky. 

                                                                                     Dočítania priatelia!

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
       6. – 9. ročníka
       dňa 20. novembra 2019  riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

       V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy.

       PaedDr. Stanislav Petráš

       Riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch