• Kariérne poradenstvo

    • Dôležité termíny pre deviatakov a ich rodičov:

     - november 2018: predbežnýzber záujmu

     - február 2019: predbežný zber záujmu

     - do 1.2.2019 zverejnenie kritérií prijatia na talentové odbory

     - do 20.2.2019 odovzdanie prihlášok - talentové odbory

     - talentové skúšky 25.3.-12.4.2019 (presný termín určí riaditeľ SŠ)

     - do 31.3. 2019 zverejnenie kritérií prijatia na ostatné odbory

     - do 10.4. 2019 odovzdanie prihlášok - ostatné odbory SŠ aj osemročné gymnáziá

     - marec 2019 vydávanie zápisných lístkov na SŠ

     - TESTOVANIE 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019, viac informácií na www.nucem.sk

     - 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií):

     1. termín: 13.5.2019

     2. termín: 16.5.2019

     - 2. kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019 ( len ak žiak nebol úspešný v 1. kole)

     Zákonný zástupca podáva 2 prihlášky na SŠ - talentové odbory a 2 prihlášky na SŠ - ostatné odbory. Prihlášky vyplní výchovná poradkyňa.

     Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží originál dokladu o účasti alebo umiestnení (diplom) odovzdá výchovnej poradkyni.

     Katalóg stredných škôl na Slovensku

     nájdete na stránkach www.stredneskoly.sk, http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/ako_na_ss.pdf

     Katalóg je určený pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Je rozdelený podľa typov stredných škôl. Základné kategórie sú:

     • gymnáziá

     • stredné odborné školy

     • konzervatóriá

     Informácie o všetkých stredných školách na Slovensku, kritériách prijatia, počtoch hlásiacich sa a prijímaných žiakov, otváraných odboroch, kontaktné údaje a iné môžete nájsť na www stránke:
     http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

     Ďalšie dôležité a zaujímavé informácie súvisiace s voľbou povolania môžete získať na stránkach:

     Bližšie informácie pre rodičov deviatakov - rodičovské združenie v januári alebo je možné dohodnúť osobné stretnutie s výchovnou poradkyňou.

     Katalóg pracovných pozícií:

     http://www.profsme.sk/sites/default/files/pdf/SIOV-katalog-pracovnych-pouzicii.pdf