• Konzultačné hodiny

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Viktória Teplanová

     Konzultačné hodiny: Streda 1300 -1400  rodičia

                                         Štvrtok 800- 930  rodičia

                                         Žiaci podľa individuálnej dohody.

     Kabinet vých. poradkyne: B pavilón 1. poschodie

     Výchovná poradkyňa poskytuje:

     -  informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov

     -  konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania

        a profesijnej orientácie

     -  sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a iným odbornými zariadeniami

     Obsahom jej práce v škole je predovšetkým komunikácia a spolupráca:

     • s vedením školy
     • s pedagógmi
     • s triednymi učiteľmi
     • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
     • s rodičmi
     • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
     • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
     • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).